first_banner
fp-left         โรงเรียนชาลีสมุทรเป็นโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลและประถมศึกษาสังกัดสำนัก งานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา(องค์การมหาชน)ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปฐมวัยและประถมศึกษา ขณะนี้โรงเรียนชาลีสมุทรมีนักเรียนประมาณ 300 คน จากระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป้าหมายของเราคือให้การศึกษาที่ดีที่สุดสำหรับลูก ๆ ของท่าน เราทำการสอนตามเทคนิคการจัดการบุคลากร การประเมินครูผู้สอนและการประเมินผลการศึกษา
fp-right       โรงเรียนของเรา …. 1 เป็นสถานที่ที่บุตรของท่านสามารถมีพัฒนาการและเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 2 เป็นสถานที่ที่ผู้ปกครองและครูทำงานร่วมกันเพื่อความสำเร็จของนักเรียน 3 เป็นสถานที่ที่มีหลักสูตรที่พัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน 4 เป็นสถานที่ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสุขและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 5 เป็นสถานที่ที่นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันได้และยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล 6 เป็นสถานที่ที่นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเองและมีความเชื่อมั่นในตนเอง 7 เป็นสถานที่ที่นักเรียนสามารถจะประพฤติตนได้อย่างเหมาะสมในสังคม
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม! โทรหาเราที่ 02-589-6451 สำหรับเพื่อเยี่ยมชมโรงเรียน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลเยี่ยมชมบล็อกใหม่ของเรา anubarn.chaleesamut.ac.th

ประเมินอนุบาล

  • ครั้งที่ 1
  • ครั้งที่ 2
  • ครั้งที่ 3

 

จากใจผู้ปกครอง

ประกาศ

       • ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ (chalee news)
        เปิด Summer อนุบาล ช่วงที่ 1 เริ่ม 13 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม 2560 ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท เวลา 8.30 น. - 15.00 น.
                 ช่วงที่ 2 เริ่ม 3 เมษายน ถึง 28 เมษายน 2560 ค่าใช้จ่าย 4,750 บาท  เวลา 8.30 น.- 15.00 น.
         Summer ประถมศึกษา เริ่มวันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึง 28 เมษายน 2560
                 ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 วิชาการช่วงเช้า 8.30 น.- 12.00 น. ค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
                 ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วิชาการช่วงเช้า 8.30 น.- 12.00 น ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท
          *********** หยุดสงกรานต์ 10 - 17 เมษายน 2560 *************
            
                       TEL 025896451ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH ค้นหาใน www.google.com