หลักสูตร MEP

โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)

โรงเรียนชาลีสมุทร เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษในปัจจุบันจึงได้จัดโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program) ขึ้น เริ่มต้นในปีการศึกษา 2558 โดยมุ่งหวังและพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเองเนื่องจากภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ในระดับชั้นประถมศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะและมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
3. เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
4. เพื่อเป็นพื้นฐานด้านการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา

กำหนดการ
รับสมัคร/คัดเลือก      ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 – 29 เมษายน 2559
รายงานตัว                  วันที่ 9 พฤษภาคม 2559

ติดต่อสอบถาม
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและระเบียบการรับสมัครได้ที่ธุรการหรือสอบถามทางโทรศัพท์ 02-5896451