ปฏิทินการศึกษา-ประถม

ปฏิทินระดับประถม

ปฏิทินระดับประถมศึกษาโรงเรียนชาลีสมุทร 2558-2559
ภาคเรียนที่ 1

วันที่ 1- 15 พฤษภาคม  2558 ชำระค่าธรรมเนียม , จำหน่ายหนังสือ
วันที่ 5 พฤษภาคม  2558 หยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
วันที่ 13 พฤษภาคม  2558 หยุดวันพืชมงคล
วันที่ 18 พฤษภาคม  2558 เปิดภาคเรียนที่1/2558
วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2558
วันที่ 1 มิถุนายน  2558 หยุดวันวิสาขบูชา
วันที่ 11 มิถุนายน  2558 พิธ๊ไหว้ครู ,บรรยายธรรมพระคุณครู
วันที่ 19 มิถุนายน  2558 แจ้งเนื้อหาสอบวัดผลระหว่างภาค 1/58
วันที่ 26 มิถุนายน  2558 นิทรรศการวันสุนทรภู่
วันที่ 1 กรกฎาคม  2558 พิธีสวนสนามถวายราชสดุดี
วันที่ 16 กรกฎาคม  2558 สอบวัดผลระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึฏษา 2558
วันที่ 27-29 กรกฎาคม  2558 นิทรรศการวันภาษาไทยแห่งชาติ
วันที่ 29 กรกฎาคม  2558 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2558 วันหยุดอาสาฬหบูชา
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 กิจกรรม (วันเฉลิมพระชนมพรรษา)
วันที่ 12 สิงหาคม 2558 หยุดวันแม่
วันที่ 17-21 สิงหาคม 2558 นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
วันที่  7 กันยายน 2558 แจ้งเนื้อหาสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/58
วันที่  14-18 กันยายน 2558 แจ้งชำระค่าเข้าค่ายลูกเสือประถมศึกษา
วันที่  25 กันยายน 2558 กิจกรรมวันวิชาการ (อ.1-ป.6)
วันที่ 1-2 ตุลาคม 2558 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2558
วันที่ 5-7 ตุลาคม 2558 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-ป.6
วันที่ 7-30 ตุลาคม 2558 เรียนเสริมพิเศษเดือนตุลาคม
วันที่ 23 ตุลาคม 2558 หยุดปิยมหาราช

 

ภาคเรียนที่ 2

 

วันที่ 2 พฤศจิกานยน 2557 วันเปิดภาคเรียน
วันที่ 7 พฤศจิกานยน 2557 ค่ายลูกเสือสำรอง
วันที่ 25 พฤศจิกานยน 2557 กิจกรรมวันลอยกระทง
วันที่ 4 ธันวาคม 2557 กิจกรรมวันพ่อ
วันที่ 5 ธันวาคม  2557 หยุดเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 25 ธันวาคม   กิจกรรมวันคริสมาส
วันที่ 10 ธันวาคม  2557 หยุดวันรัฐธรรมนูญ
วันที่ 30 ธันวาคม  2557 กิจกรรมธรรมบุญตักบาตรประจำปี,ส่งท้ายปีเก่า
วันที่ 31  ธันวาคม 2557 หยุดสิ้นปี
วันที่ 1 มกราคม2558 หยุดปีใหม่
วันที่ 8 มกราคม 2558 การแข่งขันกีฬาภายในและกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2558
วันที่ 16 มกราคม 2558 ทำบุญโรงเรียน
วันที่ 18-19 มกราคม 2558 สอบวัดผลระหว่างภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 22 มกราคม 2558 แจ้งเนื้อหาสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ให้ผู้ปกครองทราบ
วันที่ 9 กุมภาพันธุ์ 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับใบรับรอง
วันที่ 12 กุมภาพันธุ์ 2558 แนะแนวศึกษาต่อแนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 หยุดวันมาฆบูชา
วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2559 สอบวัดผลปรายภาคเรียนชั้น ป.6
วันที่ 1-2 มีนาคม 2559 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 เตรียมอนุบาล-ป.5
วันที่ 4 มีนาคม 2559
1.ปัจฉิมนิเทศ มอบวุฒิบัตร ประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 5 มีนาคม 2558
2. งานประจำปี (งานประจำปีโรงเรียน)
วันที่ 31 มีนาคม 2559 นักเรียนรับผลสอบ/ชั้นป.6รับเอกสารทางการศึกษา
21 มีนาคม – 22 เมษายน เรียนเสริมฤดูร้อน
9-16 เมษายน 2559 หยุดวันสงกรานต์

  ภาคเรียนที่ 2 (ฤดูร้อน) Summer Course