ปฏิทินการศึกษา-อนุบาล

ปฏิทินระดับอนุบาล

ปฏิทินระดับอนุบาลโรงเรียนชาลีสมุทร 2557-2558

ภาคเรียนที่ 1

วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2558 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันที่  11  พฤษภาคม  2558 วันเปิดภาคเรียนระดับชั้นอนุบาล
วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 หยุด วันพืชมงคล
วันที่  23 พฤษภาคม  2558 ประชุมผู้ปกครอง
วันที่ 1 มิถุนายน 2558 หยุดวันวิสาขบูชา
วันที่ 2 มิถุนายน 2558 หนูน้อยมารยาทงาม/ธนาคารความดี
วันที่ 11 มิถุนายน  2558 พิธีไหว้ครู
วันที่ 26 มิถุนายน 2558 วันสุนทรภู่
วันที่ 27-29 กรกฎาคม  2558 วันภาษาไทย
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 พิธีแห่เทียน
วันที่ 30-31กรกฎาคม  2558 หยุดวันอาสาฬหบูชา/หยุดวันเข้าพรรษา
วันที่ 11 สิงหาคม  2558 กิจกรรมวันแม่
วันที่ 12 สิงหาคม 2558 หยุดวันแม่
วันที่ 17-21 สิงหาคม  2558 กิจกรรมวันวิทยศาสตร์
วันที่ 11  กันยายน  2558 ทัศนศึษา
วันที่ 25 กันยายน  2558 กิจกรรมวันวิชาการ
วันที่ 1-2 ตุลาคม 2558 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปี2558
วันที่ 7-30 ตุลาคม 2558 เรียนเสริมเดือนตุลาคม
วันที่ 23 ตุลาคม  2556 หยุดวันปิยมหาราช

ภาคเรียนที่ 1 (ฤดูร้อน) Summer ตุลาคม 2557

ภาคเรียนที่ 2

วันที่ 2 พฤศจิกายน  2558 วันเปิดภาคเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
วันที 25 พฤศจิกายน 2558 กิจกรรมวันลอยกระทง
วันที่ 4 ธันวาคม 2558 กิจกรรมวันพ่อ
 วันที่ 5 ธันวาคม  2558 หยุดเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 10 ธันวาคม  2558 6หยุดวันรัฐธรรมนูญ
วันที่ 25 ธันวาคม  2558 กิจกรรมวันคริสต์มาส
วันที่ 30 ธันวาคม  2558 กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำปี ,ส่งท้ายปีเก่า
วันที่ 31 ธันวาคม  2558 หยุดวันสิ้นปี วันที่
วันที่  1 มกราคม  2559 หยุดวันปีใหม่
วันที่ 8 มกราคม 2559 การแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2558
วันที่ 16 มกราคม  2559 ทำบุญโรงเรียน
วันที่ 18-19 มกราคม 2559 สอบวัดผลระหว่างเรียนที่ 2/2558
วันที่ 22 กุมภาพันธุ์ 2559 หยุดมาฆบูชา
วันที่ 1-2 มีนาคม 2559 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่2/2558
วันที่ 5 มีนาคม  2559 งานประจำปีโรงเรียน
วันที่ 31 มีนาคม 2559 รับผลกาารสอบและเอกสารทางการศึกษา

วันที่  5  พฤษภาคม  2557