สมัครเรียน

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่
โรงเรียนชาลีสมุทร
เตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6

   1. วันที่เปิดรับสมัคร ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไป
วันจันทร์ถึงศุกร์               เวลา 08.00 – 17.00 น.    (เว้นวันหยุดราชการ)
วันเสาร์                             เวลา 08.30 – 16.00 น.    ณ ห้องธุรการ

ติดต่อสอบถาม: โทร. 02-5896451 , 095-9367608

    2. ชั้นปีที่รับ

         2.1 เตรียมอนุบาล – อนุบาลปีที่ 3 ห้องละประมาณ 20-25 คน ครูดูแล 2 คน 

                ตั้งแต่อายุ 1 ขวบครึ่ง

         2.2 ประถมศึกษาปีที่ 1-6                             

       3. ขั้นตอนการรับสมัคร

        3.1 ให้ข้อมูล                                                     3.2 เขียนใบสมัคร

        3.3  สัมภาษณ์/ทดสอบ                                   3.4 ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

4.  หลักฐานประกอบการสมัครเรียน
4.1 สูติบัตร และสำเนาจำนวน 1 ชุด
4.2 ทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา และมารดา และสำเนาจำนวน 1 ชุด
4.3 เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) และสำเนาจำนวน 1 ชุด
4.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 3 รูป
ระดับประถมศึกษามีเอกสารประกอบเพิ่มเติม ดังนี้
4.5 ระเบียนผลการเรียน (ปพ. 1) และสำเนาจำนวน 1 ชุด
4.6 สมุดประจำตัวนักเรียน (ปพ. 6) และสำเนาจำนวน 1 ชุด
4.7 ใบรับรองผลการเรียน (ปพ. 7) และสำเนาจำนวน 1 ชุด

 

เรียนปรับพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

กำหนดการของโรงเรียน


เรียนปรับพื้นฐาน อนุบาล ช่วง 1 วันที่ 7 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท
เวลา 9.00 – 14.00 น. ช่วง 2 วันที่ 4 เมษายน – 29 เมษายน 2559 ค่าใช้จ่าย 4,000 บาท


เรียนปรับพื้นฐาน  ป.1-3 วันที่ 21 มีนาคม – 29 เมษายน 2559  ค่าใช้จ่าย  5,000 บาท
เวลา 8.00 – 12.00 น. ป.4-6 วันที่ 21 มีนาคม – 29 เมษายน 2559 ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท


กิจกรรมเสริมพิเศษ ว่ายน้ำ นาฏศิลป์ 

☆ หากท่านสนใจคอร์สใด และต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สนั้นเพิ่มเติม
ติดต่อ:                                โทร. 02-5896451 (วันและเวลาราชการ)       

                                                 โทร.มือถือ 095-9367608  (ทุกวัน ตลอดเวลา)