เกี่ยวกับชาลี

เกี่ยวกับชาลี

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนชาลีสมุทร
 โรงเรียนชาลีสมุทร  เป็นโรงเรียนเอกชน  สังกัดสำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่  111/1  หมู่ 6  ซอยชินเขต  ถนนงามวงศ์วาน  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร จัดตั้งโดย นางอรพิน  นววงศ์  (ยงใจยุทธ)
เปิดทำการสอนระดับอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6

นายณรงค์  ทองรับใบ อดีตมาสเตอร์จากโรงเรียนอัสสัมชัญ(บางรัก)ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนและบริหารการศึกษาเป็นผู้อำนวยการ

พื้นที่ประกอบด้วย  อาคารอนุบาล เป็นตึก 2 ชั้น 1  หลัง  อาคารประถมเป็นตึก 6 ชั้น 1 หลัง  อาคารธุรการเป็นตึก 4 ชั้น 1 หลัง สนามเด็กเล่น ลานจอดรถ และความร่มรื่นจากต้นชมพูพันธ์ทิพย์  ไม้ยืนต้นประจำโรงเรียน

โรงเรียนมีนโยบายร่วมกับผู้ปกครอง  และชุมชนโรงเรียน ให้มีสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีความสุข  ความปลอดภัย  สุขภาพดี  โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นที่ ศักยภาพสูงสุดของผู้เรียน  กระตุ้นให้มีจิตใจที่ใฝ่ถาม ( Inquiry Minds)  และมีทักษะการสื่อสารที่ดี

 

ปรัชญาของโรงเรียน

 การเรียนเด่น            เน้นคุณธรรม                  กิจกรรมดี

 

สีประจำโรงเรียน

http://www.chaleesamut.ac.th/images/color.JPG   สีชมพู  –   ม่วง

          สีชมพู   หมายถึง   การมองโลกในแง่ดี  และคิดในแง่บวก 
          สีม่วง     หมายถึง   ความสามัคคี ความเข้มแข็ง