โครงการอ่านหนังสือให้ลูกฟัง-อนุบาล

โครงการอ่านหนังสือให้ลูกฟัง

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านและมีทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์สามารถถ่ายทอดเนื้อหาและเรื่องราวที่รับฟังได้

เพื่อส่งเสริมความมั่นใจในตัวเอง กล้าแสดงออก

 

กิจกรรมในโครงการอ่านหนังสือให้ลูกฟัง

    กิจกรรมในโครงการอ่านหนังสือให้ลูกฟังนั้นเป็นกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้แบบ ร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองซึ่งรายละเอียดกิจกรรมนั้นจะประกอบไป ด้วย การอบรมให้คำแนะนำการอ่านหนังสือให้ลูกฟัง, การให้บริการยืม-คืนหนังสือในห้องสมุดอนุบาล, การเข้าร่วม กิจกรรมหนูน้อยเล่าเรื่องโดยการนำเสนอเรื่องราวนิทานร่วมกับผู้ปกครองในงานวันวิชาการ เป็นต้น ผู้ปกครองที่เข้าร่วมตลอดโครงการจะได้รับ ประกาศนียบัตรด้านการส่งเสริมพัฒนาการบุตรหลานจากทางโรงเรียน
 

ระเบียบการยืม – คืนหนังสือนิทานในห้องสมุดอนุบาล

 การยืม – คืนตามระเบียบห้องสมุดอนุบาล คือ สามารถยืม-คืน ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ กับคุณครูที่ยืนเวรประจำวันได้

2 ช่วงเวลา คือ ในเวลา 7.30 – 8.00 น. และ 15.30 – 17.00 น.

 การยืมได้นาน 7 วันและมีหนังสือในครอบครองได้ไม่เกิน 3 เล่ม

 เขียนชื่อในบัตรยืมให้ชัดเจนและอ่านง่าย

 มีการฝากส่งได้แต่ฝากยืมไม่ได้

 ส่งตามกำหนดเวลาคืนหนังสือ

 บัตรหายแจ้งที่ห้องสมุดอนุบาล

 หมายเหตุ ในกรณีระหว่างการยืม การคืนหนังสือเกิดการสูญหายหรือชำรุดผู้ปกครองจะต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 5 บาท

ประโยชน์ที่ผู้ปกครองและนักเรียนจะได้รับ
 ผู้ปกครองได้ส่งเสริมกิจกรรมที่ทำร่วมกัน สร้างความใกล้ชิดผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูก

 ผู้ปกครองได้ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็กระหว่างบ้านและโรงเรียน

 เพื่อส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านและมีทัศนคติที่ดีต่อการอ่านหนังสือซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาและเตรียม

ความพร้อมทางด้านการเรียนรู้ของสมองเด็ก

 เด็กได้รับการส่งเสริมจินตนาการในเรื่องที่ฟังเกิดความสนุกสนานและมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส