ตารางเรียนประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น คุณครูรสรินทร์   ปิ่นแก้ว , ครูศิรินทร์ทิพย์  โพนนาค
ตารางเรียน ป1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น คุณครูปาจารีย์  หน่วยจันทึก , ครูธิติญาพร  ทองเมือง
ตารางเรียน ป2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น คุณครูอรวิมล   คำเครื่อง
ตารางเรียน ป3
ประถมศึกษาปีที่ 4
คุณครูประจำชั้น  คุณครูวันเพ็ญ     พัฒนเสรี , ครูสมหมาย
ตารางเรียนป4
ประถมศึกษาปีที่ 5/1
คุณครูประจำชั้น  คุณครูยุรี      คำเมือง , คุณครุศิรธันย์    แสงนิธิไพศาล
ตารางเรียนป5/1
ประถมศึกษาปีที่ 5/2
คุณครูประจำชั้น  คุณครูธันยชนก     วงษ์สุรินทร์
ตารางเรียนป5/2
ประถมศึกษาปีที่ 6
คุณครูประจำชั้น  คุณครูมนตรี     ดำขลับ
ตารางเรียนป6

ตารางเรียนเสริมวันเสาร์ตารางเสริมวันเสาร์

1 Response

  1. test

Leave a comment